Czym charakteryzuje się prowadzenie pełnej księgowości dla firm?

Czym charakteryzuje się prowadzenie pełnej księgowości dla firm?

Prowadzenie pełnej księgowości z pewnością nie jest zadaniem, z którym poradzi sobie samodzielnie przeciętny przedsiębiorca. Wymaga to nie tylko dużego nakładu pracy, ale i znajomości przepisów, które zmieniają się na bieżąco. Dlatego najlepszym rozwiązaniem (jeżeli nałożono na nas ustawowy obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości) jest zlecenie tego zadania profesjonalnym księgowym.

Kogo obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z jej wytycznymi, obowiązek pełnej księgowości jest nakładany, jeśli przychód netto danej jednostki osiągnie bądź przekroczy równowartość w polskiej walucie odpowiadającą 2 000 000 euro. Pod uwagę bierze się przeliczenie euro na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dnień roboczy miesiąca października roku poprzedzającego rok obrotowy. W 2022 roku limit ten wynosi 9 188 200 zł, ponieważ średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2021 wyniósł 4,5941 zł. Jednostki, których przychody netto (wlicza się tu przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy) przekroczą ten limit, mają obowiązek prowadzenia w 2022 roku pełnej księgowości.

Jeżeli jednostka osiągnęła niższy dochód netto, niż wyżej podany limit, a chciałaby dobrowolnie prowadzić pełną księgowość, to może to zrobić, ale musi pamiętać, aby o tym fakcie poinformować urząd skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za ten rok podatkowy.

Jednostkami zobowiązanymi ustawowo do prowadzenia pełnej księgowości są m.in.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa, których wartość przychodów w poprzednim roku wyniosła bądź przekroczyła równowartość w polskiej walucie 2 000 000 euro.
Pozostałe podmioty tj. takie jak m.in. spółki handlowe, spółki cywilne, oddziały przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa i ich związki – niezależnie od wysokości osiąganego obrotu są obowiązane prowadzić pełną księgowość.

pełna księgowość kielce

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to wśród sposobów na prowadzenie ksiąg handlowych metoda najbardziej skomplikowana i zaawansowana.
Księgi rachunkowe oznaczają konieczność dokładnego i szczegółowego ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie i stosowania się do dyrektyw zawartych w ustawie o rachunkowości.

Jednostka prowadząca pełną księgowość musi bardzo precyzyjnie odnotowywać wszystkie transakcje finansowe, przelewy przychodzące i wychodzące i wszelkie operacje, związane z gospodarką magazynową, czyli majątkiem obrotowym jak i trwałym oraz wykazywać źródła finansowania majątku zarówno własnego jak i obcego.

Dokumentacja pełnej księgowości tj. sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe należy przechowywać przez co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym.

Oprócz kwestii majątkowych, pełna księgowość to również sprawy dotyczące pracowników, np. prowadzenie kart wynagrodzenia pracowników, czasu pracy itp.

Na pełną księgowość składa się:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej,
  • konta księgi pomocniczej,
  • zestawienie obrotów oraz sald umieszczonych w księdze głównej,
  • zestawienie sald na kontach pomocniczych,
  • wykaz składników pasywów i aktywów.

Jeżeli szukają Państwo dobrego księgowego, do prowadzenia pełnej księgowości, zachęcamy do kontaktu z nami. Jako OFI-DETAL Biuro Rachunkowe oferujemy profesjonalne usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz biurowe. Nasza siedziba mieści się w Kielcach przy ul. Bohaterów Warszawy 6/7G. Ale nasze usługi kierujemy również do osób zlokalizowanych w innych miejscowościach!

Dodaj komentarz

Zamknij