Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży?

Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży to umowa cywilnoprawna o dwustronnym, odpłatnym charakterze, która dotyczy przeniesienia prawa własności konkretnej rzeczy (i nie tylko) ze sprzedawcy na kupującego oraz jej wydania w zamian za określoną wcześniej cenę wyrażaną w jednostkach pieniężnych. Jako że jest to najczęściej zawierana umowa regulowana przez kodeks cywilny (art. 535 do 555), warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy jej sporządzaniu, a także jakie obowiązki względem siebie mają zaangażowane w nią strony.

Czego może dotyczyć umowa i jakie są obowiązki obu stron?

Umowa kupna-sprzedaży nie musi dotyczyć wyłącznie rzeczy. Jej przedmiotem może zostać również energia: elektryczna, wodna, gazowa i cieplna, zbywalne prawa podmiotowe takie jak np. prawa autorskie, prawa użytkowania wieczystego lub prawa do spadku. Przedmiotem umowy mogą być również rzeczy przyszłe. Stronami umowy kupna i sprzedaży jest sprzedawca i kupujący. Mogą nimi być wszystkie podmioty prawa, które posiadają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
Z umowy sprzedaży wynikają zobowiązania dla obu stron. Sprzedawca zobowiązuje się bowiem przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, natomiast kupujący powinien rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę.

Rzecz powinna zostać wydana razem z pełną dokumentacją. Na stronę kupującą w chwili odebrania rzeczy, oprócz pełni praw przechodzą również ciężary z nią związane w tym ryzyko jej uszkodzenia lub utraty. Strona kupująca zobowiązuję się najczęściej do poniesienia ciężarów związanych z rozliczeniem skarbowym. Strona sprzedająca ma także wobec kupującego obowiązki informacyjne takie jak udzielenie mu wyjaśnień o stosunkach faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotu transakcji jeszcze przed zawarciem umowy oraz doręczenie mu instrukcji jego obsługi. Wszelkie informacje poza zgodnością ze stanem faktycznym muszą być przekazane w języku polskim, w formie zrozumiałej dla nabywcy.

biuro finansowe

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży?

Obowiązek sporządzenia umowy kupna-sprzedaży leży po stronie sprzedającego. Aby uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych konsekwencji natury prawnej warto przygotować ją w sposób profesjonalny, koniecznie zwracając uwagę na to, by zawierała niezbędne elementy, takie jak:

  • Data i miejsce zawarcia umowy
  • Oznaczenie stron określające kto jest sprzedawcą a kto kupującym. Dane jednego i drugiego podmiotu muszą być szczegółowe. W umowie powinny się znaleźć imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i numery dokumentów tożsamości osób fizycznych, a także w przypadku przedsiębiorców numery NIP/KRS oraz adresy, pod którymi zarejestrowane są firmy zaangażowane w transakcję.
  • Opis przedmiotu transakcji pozwalający na jego dokładną identyfikację. Prawo cywilne jasno określa, co może być przedmiotem umowy kupna-sprzedaży dlatego istotną kwestią jest niepozostawienie wątpliwości co do jej legalności.
  • Cena sprzedaży wyrażana w jednostkach pieniężnych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ brak jej określenia zmienia charakter umowy, co czyni dokument kupna-sprzedaży nieważnym.
  • Podpisy obu stron będące potwierdzeniem ważności umowy

Oprócz powyższych elementów umowa w zależności od swojej specyfiki i woli zaangażowanych stron może zawierać również inne punkty, dotyczące między innymi: terminu płatności i przekazania przedmiotu porozumienia, miejsca oraz sposobu jego dostarczenia, informacji o zaliczkach czy też warunków odstąpienia od umowy.

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy przy sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży lub innych umów cywilnoprawnych nasze biuro finansowo-księgowe jest do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Zamknij